Tuesday, 06/12/2022 - 22:12|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thị Trấn Hương Sơn

KẾ HOẠCH Thực hiện cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” Năm học 2021 - 2022

KẾ HOẠCH

Thực hiện cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”

Năm học 2021 - 2022

          PHÒNG GDĐT PHÚ BÌNH

TRƯỜNG THCS TT HƯƠNG SƠN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: 416 / KH-THCS

 

         Hương Sơn, ngày 26 tháng 10 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”

Năm học 2021 - 2022

Căn cứ vào hướng dẫn số 349/HD-CĐVN ngày 18/10/2004 của công đoàn giáo dục Việt Nam về việc thực hiện cuộc vận động “Dân chủ - Kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm”;

Căn cứ Kế hoạch số 786/KH - PGDĐT, ngày 14/10/ 2019 của Phòng Giáo dục Đào tạo Phú Bình v/v hướng dẫn đánh giá thực hiện cuộc vận động “dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”;

Thực hiện Kế hoạch số 378/KH-THCS ngày 01 tháng 10 năm 2021 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 của trường THCS TT Hương Sơn;

Trường THCS TT Hương Sơn xây dựng kế hoạch triển khai cuộc vận động “Dân chủ - Kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm" năm học 2021 – 2022 gồm những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

- Cuộc vận động "Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” là nền tảng, là một bộ phận của phong trào thi đua “Hai tốt”. Thể hiện lòng nhân ái trong các hoạt động giáo dục và sinh hoạt.

- Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ. Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, xây dựng lối sống lành mạnh, tác phong mẫu mực. Xây dựng đời sống văn hoá rõ nét ở sự tận tâm trong công tác giảng dạy và giáo dục đạo đức của đội ngũ các thầy cô giáo.

- Đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của tập thể, cá nhân trong đơn vị, giải quyết những vấn đề vướng mắc ở cơ sở; hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp. 

- Tổ chức tuyên truyền và vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên hưởng ứng và thực hiện một cách sâu sắc nội dung cuộc vận động; phát huy năng lực và tư duy sáng tạo của mọi thành viên trong tập thể; nâng cao chất lượng dạy – học trên cơ sở đổi mới phương pháp dạy – học, thực hiện tốt công tác dân chủ hoá và công khai

hoá, kiện toàn nề nếp kỉ cương học đường, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, phát huy tốt phong trào xã hội hoá giáo dục, xây dựng và phát triển toàn diện

 

nhà trường theo hướng chuẩn hoá – hiện đại hoá.

- Tổ chức tuyên truyền và vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên hưởng ứng và thực hiện một cách sâu sắc nội dung cuộc vận động; phát huy năng lực và tư duy sáng tạo của mọi thành viên trong tập thể; nâng cao chất lượng dạy – học trên cơ sở đổi mới phương pháp dạy – học, thực hiện tốt công tác dân chủ hoá và công khai hoá, kiện toàn nề nếp kỉ cương học đường, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, phát huy tốt phong trào xã hội hoá giáo dục, xây dựng và phát triển toàn diện nhà trường theo hướng chuẩn hoá – hiện đại hoá.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA THỰC HIỆN

- Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của Trường THCS TT Hương Sơn đều hưởng ứng và thực hiện tốt cuộc vận động “Dân chủ - Kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm”.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1.  Nội dung dân chủ

- Thực hiện đúng, đủ, kịp thời, công khai, minh bạch các hoạt động giáo dục, các chế độ, chính sách, thi đua, khen thưởng, đánh giá, xếp loại CB, GV, NV đảm bảo công bằng, rõ ràng (thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- BCH Công đoàn phối hợp với chính quyền nhà trường xây dựng nội dung thực hiện dân chủ hoá trong trường học theo phương châm: “Giáo viên biết – giáo viên bàn – giáo viên làm – giáo viên kiểm tra – giáo viên hưởng lợi ích”. Thực hiện tốt “3 công khai” và “4 kiểm tra”. Tạo mọi điều kiện cho từng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh phát huy năng lực tư duy sáng tạo, đóng góp xây dựng nội bộ đoàn kết, thân ái nhằm đạt được kết quả cao nhất.

- Tổ chức chu đáo hội nghị cán bộ, nhà giáo và người lao động với những nội dung, chỉ tiêu, phương hướng và nhiệm vụ năm học, các công đoàn viên phát huy vai trò của mình trong mọi công việc, đồng thời xây dựng Ban thanh tra nhân dân hoạt động có chất lượng để góp phần giám sát thực hiện đúng quy định, Pháp luật Nhà nước và văn bản của Ngành.

- Tăng cường công tác tự phê bình, thực hiện tốt công tác công khai hoá, đảm bảo công bằng, vô tư trong quá trình thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, phân công phân việc và những kế hoạch, giải pháp thực hiện của trường. Phát huy tốt vai trò các tổ chức đoàn thể trong đơn vị.

2. Nội dung kỉ cương

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghiêm chỉnh chấp hành tốt đường lối, chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Các chỉ thị và quy chế của ngành, … Chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, bè phái,

dạy thêm – học thêm sai quy định; Tăng cường kiểm tra nội bộ nhà trường.

- Xây dựng và thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan, động viên mọi người nghiêm túc thực hiện đúng quy chế chuyên môn, Điều lệ trường tiểu học và các quy định của ngành. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên luôn tích cực tự giác phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, có kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng, không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị.

- Kiện toàn nền nếp kỉ cương, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí tận tâm với nghề, có phẩm chất chính trị, đạo đức, lương tâm, trách nhiệm nghề nghiệp, giữ gìn nhân phẩm, danh dự nhà giáo, xây dựng lối sống trong sạch lành mạnh, tác phong mẫu mực mô phạm, xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

- Gắn cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thường - Trách nhiệm” với phong trào thi đua “Hai tốt”, phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào xây dựng đời sống văn hoá trường học, xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá; gắn với các cuộc thi “Giáo viên dạy giỏi”, cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và các cuộc vận động khác. 

3. Nội dung thực hiện tình thương

 - Nêu cao lòng nhân ái trong các hoạt động giáo dục và sinh hoạt. Luôn thể hiện cái tâm của nhà giáo. Xây dựng nội bộ đoàn kết thân ái, xây dựng tâm hồn trong sáng, lương tâm làm việc vì thế hệ trẻ của đất nước. Thường xuyên thăm viếng, động viên, giúp đỡ nhau để mọi người an tâm công tác.

- Xây dựng tốt mối quan hệ đồng nghiệp, quan hệ thầy – trò, … thật sự thương yêu tin tưởng và tôn trọng nhân cách học sinh. Thường xuyên quan tâm, yêu thương, động viên, tìm hiểu để giải quyết tốt những khó khăn của học sinh về vật chất lẫn tinh thần để các em được đến trường, đến lớp. Tăng cường phụ đạo học sinh yếu giúp các em hoàn thành nhiệm vụ học tập.

- Đoàn kết tương trợ, giúp đỡ tận tình đối với đồng nghiệp để từng cán bộ, giáo viên, nhân viên giỏi về chuyên môn và ổn định về cuộc sống.

- Thực hiện tốt công tác phổ cập ở địa phương, huy động học sinh ra lớp. Thực hiện tốt kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Hưởng ứng, tham gia tốt các phong trào từ thiện, các hoạt động xã hội và phát huy tốt phong trào xã hội hoá giáo dục.

4. Nội dung trách nhiệm

- Thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Từng cán bộ, giáo viên, nhân viên không ngừng nâng cao trách nhiệm trong hoạt động giáo dục.

- Phải giữ gìn uy tín và vị thế nhà giáo, xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên tận tuỵ với nghề, có phẩm chất đạo đức, lương tâm trách nhiệm nghề nghiệp, luôn có ý thức giữ gìn uy tín, danh dự truyền thống nhà giáo, xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh, tác phong mẫu mực.

- Có trách nhiệm xây dựng trường trở thành trường tiên tiến, trường học văn hoá, từng bước phần đấu đạt trường đạt mức chất lượng tối thiểu, duy trì và phát triển tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và xây dựng trường theo tiêu chí Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn - Văn minh. Phát huy hiệu quả của các tổ chức Đoàn thể, nêu cao tinh thần làm việc có trách nhiệm, đồng thời xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. 

- Chủ động ngăn ngừa không để tệ nạn xã hội, bạo lực học đường xâm nhập nhà trường. Từng cán bộ, giáo viên không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và quản lý giáo dục; tập trung giáo dục rèn luyện các em học sinh trở thành những con ngoan – trò giỏi là cháu ngoan Bác Hồ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 -  Quán triệt và thực hiện tốt Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Quyết định số 04/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường;  Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- BCH Công đoàn phối hợp với chính quyền nhà trường xây dựng nội dung thực hiện dân chủ hoá trong trường học theo phương châm: “Giáo viên biết – giáo viên bàn – giáo viên làm – giáo viên kiểm tra – giáo viên hưởng lợi ích”. Thực hiện tốt “3 công khai” và “4 kiểm tra”. Tạo mọi điều kiện cho từng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh phát huy năng lực tư duy sáng tạo, đóng góp xây dựng nội bộ đoàn kết, thân ái nhằm đạt được kết quả cao nhất.

 - Thành lập ban chỉ đạo tổ chức và triển khai cuộc vận động, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên  ban chỉ đạo để theo dõi đôn đốc, kiểm tra để theo dõi và định hướng kế hoạch thực hiện đồng thời kịp thời động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cuộc vận động đi vào chiều sâu.

- Thực hiện việc sơ, tổng kết, đánh giá kinh nghiệm và nhân điển hình tiên tiến đối với CB-GV-NV, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch và khen thưởng kịp thời.

- Tổ chức công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường hiểu mục đích, yêu cầu của cuộc vận động nhằm nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, thống nhất ý chí, hành động và quyết tâm  thực hiện.

 Trên đây là kế hoạch triển khai tổ chức, thực hiện cuộc vận động "Dân chủ - Kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm" năm học 2021 – 2022 của Trường THCS TT Hương Sơn.

 

Nơi nhận:                                                    

- BGH (để quản lý, chỉ đạo);

- Công đoàn (để t/h);

- Các tổ CM, tổ VP (để t/h);

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Ngô Thị Hường

Tác giả: Trường THCS TT Hương Sơn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 21
Hôm qua : 83
Tháng 12 : 468
Năm 2022 : 16.800