Friday, 01/07/2022 - 02:01|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thị Trấn Hương Sơn

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “MỖI THẦY CÔ GIÁO        LÀ MỘT TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO”  NĂM HỌC 2021 - 2022

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “MỖI THẦY CÔ GIÁO

       LÀ MỘT TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO”

 NĂM HỌC 2021 - 2022

  

                                                      

PHÒNG GD&ĐT PHÚ BÌNH

TRƯỜNG THCS TT HƯƠNG SƠN

Số: 424/QĐ-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

          Hương Sơn, ngày 03 tháng 11 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “MỖI THẦY CÔ GIÁO

       LÀ MỘT TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO”

 NĂM HỌC 2021 - 2022

 

Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đạo đức nhà giáo;

Thực hiện Nghị quyết số 442/NQ-CĐN ngày 01/11/2007 và Công văn số 374/2008/CĐN ngày 08/09/2008 của  Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc phát động cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”;

     Căn cứ Kế hoạch số 1421/KHLT – SGDĐT-CĐN  ngày 13/8/2019 của Sở Giáo dục Đào tạo – Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh Thái Nguyên v/v thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Kế hoạch số 786/KH - PGDĐT, ngày 14/10/ 2019 của Phòng Giáo dục Đào tạo Phú Bình v/v hướng dẫn đánh giá thực hiện cuộc vận động “dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”;

Thực hiện Kế hoạch số 378/KH-THCS ngày 01 tháng 10 năm 2021 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 của trường THCS TT Hương Sơn;

Trường THCS TT Hương Sơn xây dựng kế hoạch triển khai cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" năm học 2021 – 2022 gồm những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

- Làm cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và toàn thể cán bộ viên chức trong toàn trường nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và ý nghĩa của cuộc vận động. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ viên chức về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tự học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và sáng tạo trong các hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục, góp phần đổi mới mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

- Tạo được phong trào rèn luyện trong toàn trường theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những chuẩn mực đạo đức nhà giáo.

 

- Phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giáo viên trong sự nghiệp giáo dục, trong việc giữ gìn uy tín để phát triển bền vững nhà trường.

- Nâng cao vai trò, uy tín của mỗi thầy giáo, cô giáo, cán bộ và viên chức nhà trường trong hoạt động giáo dục và giảng dạy.

- Xây dựng những tấm gương sinh động về đạo đức, về tinh thần tự học và sáng tạo trong đội ngũ thầy giáo, cô giáo, cán bộ và viên chức trong nhà trường.

- Tổ chức quán triệt tuyên truyền rộng rãi và tổ chức thực hiện thật hiệu quả nội dung của cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; phát huy năng lực và tư duy sáng tạo của mọi thành viên trong tập thể; nâng cao chất lượng dạy – học trên cơ sở đổi mới phương pháp dạy – học, thực hiện tốt công tác dân chủ hoá và công khai hoá, kiện toàn nề nếp kỉ cương học đường, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, phát huy tốt phong trào xã hội hoá giáo dục, xây dựng và phát triển toàn diện nhà trường theo hướng chuẩn hoá – hiện đại hoá.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

          Toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên trong toàn trường thực hiện tốt các  phẩm chất đạo đức, tinh thần tự học và tính sáng tạo của mỗi nhà giáo và cán bộ theo các nội dung sau:

1. Về đạo đức nhà giáo:

           - Có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm thực hiện pháp luật và tinh thần phục vụ nhân dân trong các hoạt động giáo dục, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực trong giáo dục.

           - Yêu ngành, yêu nghề, yên tâm công tác, mô phạm với nhân dân, phụ huynh học sinh, đồng nghiệp, thương yêu học sinh.

           - Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đấu tranh, ngăn chặn đồng nghiệp vi phạm pháp luật và những quy định nghề nghiệp.

2. Về tự học của nhà giáo:

            - Không ngừng học tập để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn và tin học để phục vụ công tác giáo dục, đáp ứng yêu cầu về chuẩn nghề nghiệp, các tiêu chí đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học.

            - Khắc phục khó khăn, có kế hoạch tự học và ý chí vươn lên rèn luyện kỹ năng, phương pháp tự học, tự nghiên cứu để chiếm lĩnh kiến thức, kĩ năng giáo dục và nghệ thuật sư phạm. Hoàn thành tốt các nội dung học tập bồi dưỡng thường xuyên.

            - Việc tự học của nhà giáo và và cán bộ quản lý nhà trường, vừa là quá trình để tự hoàn thiện mình vừa là để nêu gương cho học sinh noi theo.

3. Về tính sáng tạo của nhà giáo:

          - Sáng tạo trong vận dụng kiến thức, kĩ năng và đổi mới phương pháp vào quá

trình giảng dạy.

           - Tích cực nghiên cứu tự làm thêm đồ dùng dạy học mới, cải tiến đồ dùng dạy học đã có phù hợp với điều kiện cụ thể của bài dạy, của lớp học và học sinh.

           - Đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng công nghệ tin học vào bài giảng và xử lý tốt các tình huống sư phạm. Quan tâm phát hiện và biết bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu, học giỏi, đồng thời biết phụ đạo những học sinh học yếu kém.

           - Đổi mới, cải tiến phương pháp quản lý nhà trường, quản lý học sinh nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục – đào tạo.

 - Tích cực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, tổng kết áp dụng các sáng kiến kinh nghiệm của đồng nghiệp và bản thân, nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” được tổ chức gắn liền với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”  và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Kế hoạch triển khai cụ thể như sau:

          1. Tháng 9,10/2021:

- Kiện toàn ban chỉ đạo cuộc vận động và xây dựng kế hoạch thực hiện.

          - Xây dựng kế hoạch thực hiện theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT- Công đoàn Ngành về việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo".

- Tổ chức quán triệt Nghị quyết số 442/NQ-CĐN ngày 01/11/2007 và Công văn số 374/2008/CĐN ngày 08/09/2008 của  Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc phát động cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- Tiếp tục triển khai học tập các nội dung về “Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chuyên đề 2020, các nội dung về quy định về đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/QĐ-BGD&ĐT ngày 16 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phát động đợt thi đua chào mừng ngày Phụ nữ Việt nam 20/10 và ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nội dung thi đua tập trung vào các vấn đề về phẩm chất đạo đức nhà giáo; đổi mới phương pháp dạy học; tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong công tác và quan tâm đến học sinh

        2. Tháng 11 và 12/2021:

          - Tiếp tục triển khai và thực hiện các nội dung cuộc vận động.

          - Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, giảng dạy trên tinh thần sáng tạo đổi mới phương pháp dạy học, áp dụng giáo án điện tử, sử dụng đồ dùng dạy học trước khi

lên lớp để nâng cao chất lượng giáo dục và giảng dạy.

          - Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày Hội quốc phòng toàn dân và ngaỳ thành lâp Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. Gắn nội dung đợt thi đua với 3 nội dung của cuộc vận động.

          3. Tháng 01 và 02/2022:

          - Kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động của cán bộ, giáo viên thông qua công tác kiểm tra chuyên môn, dự giờ thăm lớp.

          - Phát động đợt thi đua chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02,.

           - Tiếp tục triển khai học tập các nội dung về “Học tập tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chủ đề 2021.

          4. Tháng 3, 4/2022:

          - Tiếp tục triển khai học tập các văn bản và kiểm tra việc thực hiện của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

          - Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và các hoạt động thi đua chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3.

- Tổ chức đợt thi đua chào mừng ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và quốc tế Lao động 1/5.

          5. Tháng 5/2022:

          - Phát động đợt thi đua chào mừng Ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890 – 19/5/2021.

          - Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động trong năm học 2019 – 2020, rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm học tiếp theo.

IV. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động trong mỗi năm học phải lồng ghép với kế hoạch chung của nhà trường, với việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và các cuộc vận động khác, với việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ cụ thể của các tổ chức và cá nhân trong đơn vị.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, tọa đàm về phẩm chất đạo đức, tự học và sáng tạo của cán bộ, nhà giáo và người lao động với các hình thức phong phú và cách làm sáng tạo; tọa đàm về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc. Thự hiện khẩu hiệu “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” và “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trang trí ở vị trí thích hợp.

3. Tăng cường công tác kiểm tra việc tổ chức thực hiện cuộc vận động, chú trọng công tác kiểm tra của thủ trưởng đơn vị và tự kiểm tra, giám sát của đội ngũ

cán bộ, nhà giáo và học sinh.

4.  Kiện toàn Ban chỉ đạo cuộc vận động của nhà trường, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo để chỉ đạo các bộ phận thực hiện cuộc vận động đạt hiệu quả. Cán bộ quản lý và cán bộ công đoàn phải nêu cao tinh thần gương mẫu thực hiện cuộc vận động.

          5. Đánh giá kết quả thực hiện từng học kỳ, cả năm học; rút kinh nghiệm, đề ra kế hoạch, biện pháp thực hiện cho giai đoạn tiếp theo.

          6. Động viên khen thưởng kịp thời những cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc; phê bình, kỷ luật những trường hợp vi phạm khuyết điểm theo quy định của Nhà nước, pháp luật ban hành.

          Trên đây là kế hoạch triển khai tổ chức, thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” năm học 2021 – 2022 của trường THCS TT Hương Sơn.

 

Nơi nhận:                                                    

- BGH (để quản lý, chỉ đạo);

- Công đoàn (để t/h);

- Các tổ CM, tổ VP (để t/h);

- Lưu: VT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Ngô Thị Hường

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Trường THCS TT Hương Sơn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 20
Tháng 07 : 1
Năm 2022 : 5.490